Arbetsflöde

För oss är det mycket viktigt att alla ADAR-program samverkar med verksamhetens verkliga behov!

bearbeta1

Då detta uppfylls kan personalen ägna sig åt de viktigare uppgifterna!

Arbetsflöde
Upplägget i ADAR-systemet bygger på produktion som kopplas till lager som också kopplas till planering för slutlig försäljning och leverans!

Om så önskas så kan produktionen styras från registrerade ProduktionsOrdrar eller enklare MärkningsOrdrar som i sin tur kan kopplas till ett KundKontrakt!

Produktionsorder
För registrering av ProduktionsOrder finns program som ger underlag till planering där uppgifterna bygger på vilken råvara som finns tillgänglig i aktuella PaketLager och vad som finns registrerat som Kontrakt/Avrop till bokade leveranser!

DirektLeveranser
När behovet finns att göra en KundLeverans som inte är bokade via ett registrerat Kontrakt/Avrop så kan alltid en så kallad DirektLeverans göras av VirkesPaket från aktuellt PaketLager och där en eller flera FöljeSedlar och en sammanställd PaketSpecifikation skrivs ut!

Hantering medger automatisk KundFaktura om alla berörda ViresUppgifter har koppling till de olika PrisListor som kan registreras! (De prislistor som används kopplas till KundIdentiteten med en PrisKod som styr och tilldelar priset)

Kontrakt/Avrop
Vid registrering av KundKontrakt kopplas för en vald KundIdentitet alla de VirkesUppgifter som avses för en eller flera bestämda LeveransDagar där också kopplingar till ett eller flera LeveransAvrop kan göras!

Då registrerade KundKontrakt kopplas till en ProduktionsOrder ges möjligheter till att minimera behovet av ett större Färdig/HyvelLager då all planering kan styras mot gällande PaketLager för produktion!

Registrerade KundKontrakt ger möjlighet till individuell PrisSättning där senaste pris för KontraktsKunden alltid ligger till grund som VirkesPris om tidigare PrisSättning utförts!

Alla utskrifter som kan beröra kunders behov av dokument kan lätt skickas via E-post som bifogat PDF-dokument!

Leveranser
Alla leveranser kan utföras via TruckDatorer och på så sätt avlasta kontorets personal då alla FöljeSedlarskapas genom avläsning av PaketEtiketten via en kopplad StreckKodLäsare för ändamålet!

För leveransen kan flera FöljeSedlar skapas (exempelvis en per lastbil/vagn eller liknande) till en totalt sammanställd LeveransSpecifikation som ligger till grund för fakturan till kunden!

Varje leverans kan när så önskas skapa en WoodX-fil!

Fakturering
Från utförda leveranser skapas automatiskt dess KundFaktura med hantering av fas och texter för alla övrigacertifieringar (som PEFC och FSC med mera) vilket idag ofta är ett krav!

Skapade KundFakturor uppdaterar dess KundReskontra och ger BokföringsTransaktioner där dessa uppgifter kan hanteras av ADAR via koppling till EkonomiSystemet! (Export till andra program kan konstrueras efter användarens behov)

ADAR-systemet hanterar VilmaBas och EAN-märkning för att ge underlag till EDI-hantering! Till detta kan prislistor via FINFO hanteras med prissättning mot kunders priskoder eller längdbaserad prissättning.

För närvarande kan EDI hanteras via PRI-handel för fakturering!

Övrigt
För att öka användningen av ADAR-systemet har vi konstuerat program för mobila datorer för exempelvis LagerInventering och som nämnts UtLeveranser men även program för övrig LagerHantering!

Vi levererar också program för WEB-hantering av PaketLager och PaketBeställning!

ADAR-systemet är konstruerat för bearbetning med många analys, fråge, rapport och utskrifts-program och där vi anpassar nya funktioner efter uppkomna behov!